Home ข้อคิด 5 หลักสูตร ของ”โลกยุคไฮเทค” เรียนจบไม่ต้องกลัวตกงาน

5 หลักสูตร ของ”โลกยุคไฮเทค” เรียนจบไม่ต้องกลัวตกงาน

22 second read
0
0

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ ไม่ต้องกลั วว่าจะตกงานเลยบางอาชีพถึงขั้นบอกว่า แค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลยหลายๆคนมักจะเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว หางานทำก็ย ากที่เรียนมาก็ไม่ลองรับเรามาลองดูอาชีพที่นำมาฝากกัน วันนี้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อ

5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ที่จบไปใครๆ ก็ชิงตัว

1. นักวิจัยอาหารสุดว้าว

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตก ร ร มอาหาร หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัต กร ร ม ทางอาหารจากคณะวิทย าศ าสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยอาหารที่มีความรู้เฉพาะด้าน และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวั ต กร ร มย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหกร ร ม อาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโตอย่ างต่อเนื่อง ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่

ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่น สำนักงานคณะกร รม การอาหารและย า จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตกร รม ทางอาหาร ที่สามารถผลักดันอุตสาห กร รม อาหารของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และยังสามารถพัฒนากระบวนการคิดเพื่อนำมาต่อยอด

สร้างสรรค์นวัตก ร ร มรูปแบบใหม่และทักษะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหารอีกด้วย

2. ตำรวจไ ซเ บ อร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพก ปื น พร้อมรายได้หลักสิบล้านต่อปี หลักสูตรนวัต กร ร ม และการแปรรูปทางดิจิทั ลจากวิทย าลัยนวัตก ร ร มจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน เรามักเห็นกรณีหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศถูกเ จ าะเข้าระบบจากแฮ กเก อร์เพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพ ร่

หรือสร้างความเสี ยหายให้กับองค์กรเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รักษาความปลอดภั ยระบบดิจิทั ล C y b e r Securityเพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาสการโดนแ ฮ กจากบุคคลภายนอกนั้นเอง ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อความรู้เท่าทันการพัฒนาอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สามารถเป็นผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัลและอาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

3. วิศวกรสุดล้ำ

พัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิ ศ ว กร รม เทคโ นโ ลยีย านยนต์จากคณะวิศว กร รม ศ าสตร์ในอนาคตอันใกล้ย านพ าหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Electri c Vehicl e จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมันอย่ างแน่นอนดังนั้นอาชีพวิศวกรย านยนต์แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการอุตสาห ก ร รม

การผลิตย านพาหนะในยุคใหม่ได้อาชีพวิศวกร ย าน ยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการอย่ างมากจากฐานการผลิตอุตสาห กร ร ม ย านยนต์ของประเทศไทย

4. นักบิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศ าล เป็นทรัพย ากรอันล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศ าสตร์และนวัต กร รมข้อมูลจากคณะวิทย าศ าสตร์และเท คโ นโ ลยีการตัดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำอย่ างรอบคอบเพราะหากตัดสินใจพล าดแล้วธุรกิจอาจเจ๊ งได้สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจเกื อบทุกองค์กรนั่นคือ

ข้อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ B i g D a t a นั้นเองใครเรียนสายนี้ไม่ตกงาน เตรียมตัวมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

5. นักเทคโนโลยีชีวภ าพ

ตอบโจทย์พลั งงานลดโล กร้ อน หลักสูตรเทคโ นโ ลยีพลั งงานชีวภาพและการแปรรูปเ ค มีชี วภ าพจากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีคงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยคือประเทศแห่งเ ก ษ ต ร กร รมแต่นอกจากการผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนอุตสหกร ร ม การเกษตรนั่นคือ

กากเหลือทางการเกษตรแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงา นชีวภา พ ซึ่งสามารถใช้ท ดแท นพลังงา น ดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่ างมากทั้งต่อภาคอุตสาห กร รม และสภาพแวดล้อมของโลก

ขอบคุณที่มา : a d m i s s i o n p r e m i u m

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…