Home ข้อคิด 9 นิสัยของผู้หญิง ที่ช่วยเป็นพลังบวก ให้กับคนรอบข้างได้

9 นิสัยของผู้หญิง ที่ช่วยเป็นพลังบวก ให้กับคนรอบข้างได้

9 second read
0
0

1.มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวัง กับอนาคตและเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำ

ซึ่งส่งผลออกมาดี ที่สุดในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ ระดับความเ ค รี ย ดลดลงด้วยเช่นกัน

2.ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆแม้กระทั่ง

ยิ้มผ่านสายตา หรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

3.ยอมรับความไม่แน่นอน ของชีวิต

คนที่คิดบวก พร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความเป็นไปของสังคม ผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล

ให้ดีที่สุดและอย่ าวิต ก กั ง ว ลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละ เล ยหรือไม่นึก

ถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิต อย่ างมีแบบแผนและรอบคอบ อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำปัจจุบัน

ให้ดีที่สุด

4.มีพ ลั งขั บเคลื่อนและกระตื อ รื อล้น

คนที่คิดบวก พร้อมที่จะเ ผ ชิ ญความท้าท าย กับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตื อรื อ ล้ น

5.อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวก จะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิ ดพ ล าด และความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะมอง

และสร้างสรรค์ ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ก็พอแล้ว

6.ซื่ อ สั ต ย์กับตัวเอง และคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่า เป็นใครและพร้อมจะแสดงตัวตน อย่ างตรงไปตรงมา

กับคนอื่นรวมถึงจะไม่ แสดงอ าร มณ์ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ขั ดต่อความรู้สึกของตัวเอง

7.ใช้ภาษาสื่อส า ร เชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิด

ปัญหาตามมา

8.ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงล บทำให้เกิดความไม่

มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองสุดท้าย

แล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป จะดีหรือไม่อย่ างไรทุกอย่ าง ล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9.ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป

โดยเฉพาะความทุ ก ข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแ ง่ร้า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อย

วางกับบางเรื่องหันมามองหา สิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอขอบพระคุณที่มา : g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…