Home ข้อคิด 9 วิธี คิดบวก ทำได้จะมีเสน่ห์น่าคบหา

9 วิธี คิดบวก ทำได้จะมีเสน่ห์น่าคบหา

0 second read
0
0

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคน ที่คิดบ ว ก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่ า นสายตาหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบ ว กเสมอ มีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้า ย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับคว ามเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบ ว กพร้อมที่จะเผชิญคว ามท้าทา ยกับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบ ว กพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาค ต แต่ควรใช้ชีวิต อย่ างมีแบบแผนและรอบคอ บอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบ ว กจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวต นอย่ าง ตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสดงอาร มณ์ ความเชื่อหรือ ทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบ ว กมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่ง มั่นและสามารถทำให้ เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบ ว กจะปล่อยให้อดีตผ่ านไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ไ ด้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิด ทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตั วเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพั ฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปต ลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเ ฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย ลองเป ลี่ยนความคิดและปล่อยวาง กับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัว เองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณที่มา : goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By tongdangpatla
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีการ เอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ ขี้อิจฉา จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่องแต่กา…